יוני 2022

חברת האב אבטחת מידע )ישראל( בע”מ תנהל את עסקיה תוך שמירה על עקרונות החוק, המוסר והאתיקה העסקית.

 • יושרה הגינות והתנהלות אתית הם ערכי היסוד בחברה.
 • מנהלי החברה ועובדיה נוהגים בזולת באופן מכובד והוגן, תוך שמירה על כבוד האדם (ומניעת הטרדה מינית).
 • הפעולות של החברה, נושאי המשרה שלה ועובדיה מקיימות באופן מלא את לשונם ורוחם של החוקים, התקנות והכללים החלים על החברה.
 • החברה מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על יחסי עבודה תקינים, מתן שכר הוגן ושמירה על זכויות העובדים.
 • החברה מעודדת ומטפחת יוזמה, אחריות, מצוינות והזדהות עם החברה בקרב מנהליה ועובדיה, תוך פיתוח מתמיד של המשאב האנושי, רוח הצוות ושיתוף הפעולה.
 • החברה דוחה מכל וכל ובלא תנאי, אפליה על רקע גזע, מוצא, דת ומין.
 • על עובדי החברה חל איסור לעסוק בכל פעילות שהיא, העשויה ליצור ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין ענייני החברה לבין העניינים האישיים של העובדים.
 • עובדי החברה ומנהליה נדרשים שלא לנצל למטרותיהם האישיות, הזדמנויות עסקיות שהגיעו לידיהם במסגרת תפקידם ולא להתחרות בחברה בכל צורה שהיא.
 • עובדי החברה מחוייבים לשמור על סודיות המידע שהגיע לידיהם מכוח תפקידם בחברה ונוהגים על פי נהלי אבטחת מידע של החברה.
 • החברה מקפידה לפעול על פי חוק ניירות ערך האוסר על ביצוע עסקאות בניירות ערך הנסחרים בבורסה תוך שימוש במידע פנים.
 • העובדים מחוייבים לשמור על נכסי החברה ולעשות בהם שימוש נאות למטרותיה של החברה בלבד. השימוש ברכוש החברה נעשה במסגרת תפקידו של העובד ולשם קידום מטרות החברה בלבד.
 • החברה, מנהליה ועובדיה נוהגים בהגינות, אדיבות, בתום לב ובדרך מקובלת בלקוחות החברה וספקיה.

החברה מחויבת להתנהגות עסקית בהתאם לקוד אתי זה

אייל משה
מנכ”ל